Languages

Apps para sa telepono ag computer

Ro akl module nga makita sa idayom hay gagana kaibahan it The Word program nga pwede ika-download halin: http://www.theword.net/

Ro akl.bbl module nga makita sa idayom hay gagana kaibahan it MySword app nga pwede ika-download halin sa Google Play store o halin sa: http://mysword.info/